شورای معین دانشکده

پروپزالهای کارشناسی ارشد پس از تصویب در گروه آموزشی، به شورای معین ارائه شده و اعضای شورا پس از بررسی پایان نامه، نظرات خود را ارائه مینمایند. پس از اعمال نظرات داوران توسط دانشجو و با صلاحدید استاد راهنما، پایان نامه به شورای تحصیلات تکمیلی ارائه خواهد شد.


اعضای شورای معین دانشکده

سرکار خانم دکتر نعمتی        |       سرکار خانم دکتر اسدزندی (دبیر شورا)        |       سرکار خانم دکتر مصلحی        |       سرکار خانم اکبری        |       سرکار خانم دکتر نصیری        |       جناب آقای دکتر حمیدی        |       جناب آقای دکتر احمدی        |       سرکار خانم قیاسی (کارشناس)

Template settings