روند تصویب و عقد قرارداد های پژوهشی مربوط به پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرآیند تصویب پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

Template settings