فرم‌ها، فرآیندها، آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های معاونت اداری و مالی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در راستای تسهیل مراجعین در اختیار شما قرار می‌گیرد.


فرم‌ها

مرخصی کارکنان و اعضای هیئت علمی        ماموریت        مرخصی ساعتی


درخواست زیراکس       تحویل کالا از انبار


اشتغال به کار        انجام کار تاسیسات        تسویه حساب کارکنان        تعیین استفاده کننده از بیمه عمر


درخواست اتومبیل از نقلیه       فرم ضمانت اعضای هیئت علمی        فرم ضمانت کارکنان        مشخصات خصوصی


نظرسنجی ارباب رجوع        کسر از حقوق اعضای هیئت علمی        کسر از حقوق کارکنان


مشخصات درخواست کننده گواهی اشتغال جهت ارائه به مبادی خارجی در داخل و خارج کشور


فرآیندها

ارزشیابی کارکنان       بازنشستگی کارکنان       بیمه عمر کارکنان       بیمه تکمیلی کارکنان


صدور دفترچه خدمات درمانی       تهیه لیست عیدی کارکنان       انتقال و ماموریت در سطح واحدها       انتصاب کارکنان


گواهی اشتغال به کار کارکنان       لیست اضافه کار کارکنان       درخواست کالا از انبار       حق مسکن کارکنان


کارکرد کارکنان       خوار و بار کارکنان       مجوز جهت عدم کسر کسورات بازنشستگی


تهیه لیست کفش و لباس کارکنان مشمول       تهیه لیست گواهی مهد کودک فرزندان کارکنان       مرخصی استحقاقی کارکنان


آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها

قانون مدیریت خدمات کشوری       احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان حین خدمت       دستور العمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد


آیین نامه اجرایی ماده 20       مرخصی زایمان       ترکیب اعضا و وظایف شورای تحول اداری       کمک هزینه عائله مندی بانوان کارمند مجرد


دستور العمل ماده 20       دستور العمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد       ضوابط اجرایی ارتقا رتبه شغلی کارکنان       ضوابط اجرایی دوره‌های آموزش کارکنان


طرح تکریم ارباب رجوع       نظر سنجی تکریم ارباب رجوع

 
Template settings