دکتر نسرین شعربافچی‌زاده
مدیر برنامه‌های توانمند سازی دانشکده
عضو هیات علمی گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها با رتبه دانشیاری

سرکار خانم خوشنام
کارشناس برنامه‌های توانمندسازی دانشکده

 

Template settings