سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده: معاون بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه زبانهای خارجی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

جهت ارتباط با معاون بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی می‌توانید به نشانی ivco@iums.ac.ir نامه الکترونیکی ارسال نمایید. همچنین می‌توانید با استفاده از فرم تعبیه شده در وبسایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اقدام به طرح پرسش، انتقاد و پیشنهاد نمایید.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings