سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده: معاون بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه زبانهای خارجی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با رتبه استادیار

سرکار خانم دکتر رزمگیر: همکار معاونت بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با رتبه استادیار

جهت ارتباط با معاون بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی می‌توانید به نشانی ivco@iums.ac.ir نامه الکترونیکی ارسال نمایید. همچنین می‌توانید با استفاده از فرم تعبیه شده در وبسایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اقدام به طرح پرسش، انتقاد و پیشنهاد نمایید.

 

Template settings