جناب آقای محمدحسین کفائی مهر
مشاور امور اجرایی دانشکده
شماره تماس دخلی: 236
شماره تماس: 88772088

سرکار خانم شاهدی
مسئول دفتر امور اجرایی دانشکده
شماره تماس دخلی: 236
شماره تماس: 88772088

 

شرح وظایف معاونت پشتیبانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به این شرح می باشد:
 • برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های دانشگاه در زمینه امور اداری و عمومی؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی در زمینه تسهیل و تسریع امور اداری و عمومی مربوط؛
 • برنامه‌ریزی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تحقق سیاست‌های تشویق و کمک به افزایش سطح رفاهی کلیه کارکنان با توجه به موارد مشابه در سایر سازمان‌ها وهمچنین اجرای قوانین و مقررات آیینامه ها و دستورالعملهای رفاهی و بیمه کارکنان.
 • نظارت بر برنامه‎ریزی‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در این زمینه؛
 • نظارت بر امور انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی.
 • ایجاد ساز و کارهای مناسب در زمینه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه یا ترفیع و یا سایر پاداش‌ها و تشویق‌های مربوط؛
 • نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم.
 • مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه وهمکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری.
 • نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسیدگی به تخلفات و یا شکایات مربوط؛
 • برگزاری و تشکیل جلسات و کمیسیون‌هایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشکده و ارائه پیشنهادهای مؤثر در این زمینه؛
 • شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم؛
 • سازماندهی روابط واحدهای تابعه با سایر واحدها در راستای تحقق اهداف دانشکده؛
 • نظارت بر حسن انجام وظایف ادارات امورعمومی.
 • برقراری ارتباط و هماهنگی با مدیران همطراز در مراکز و سازمان‌های مرتبط و مشابه به منظور تبادل نظر و افزایش اطلاعات و معلومات تخصصی و حرفه‌ای؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد هزینه داخلی و خارجی و ارسال آن به مدیریت مالی؛
 • نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارش‌های تحلیلی موردی و ادواری؛
 • نظارت بر تأمین رفاه و تأمین اجتماعی کلیه کارکنان و حسن اجرای طرح‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات؛
 • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به مزایده و مناقصه؛
 • نظارت بر تأمین ملزومات اداری و فنی مورد نیاز واحدها؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه ،بایگانی ،دریافت و توزیع نامه ها و مراسلات پستی
 • نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی
Template settings