فایل الکترونیکی

با توجه به اجرای برنامه ارائه نسخه الکترونیکی پایان نامه ها به کاربران در کتابخانه مرکزی، کلیه فارغ التحصیالن موظفند فایل الکترونیکی پایان نامه خود را به صورت زیر تهیه کرده و به بخش "نمایه سازی" کتابخانه تحویل دهند. درمورد نحوه تحویل فایل الکترونیکی به سایر مراکز با اداره آموزش مربوطه تماس گرفته شود.

یک عدد CD شامل فایل های زیر:

 1. یک فایل word به نام "شناسنامه پایان نامه" طبق فرم زیر:
  1. نام و نام خانوادگی نویسنده به فارسی:
   نام و نام خانوادگی نویسنده به انگلیسی:
  2. عنوان پایان نامه به فارسی:
   عنوان پایان نامه به انگلیسی:
  3. نام و نام خانوادگی استاد / اساتید راهنما به فارسی:
   نام و نام خانوادگی استاد / اساتید راهنما به انگلیسی:
  4. نام و نام خانوادگی استاد / اساتید مشاور به فارسی:
   نام و نام خانوادگی استاد / اساتید مشاور به انگلیسی:
  5. دانشکده:
   رشته تحصیلی و گرایش: فارسی/ انگلیسی
   مقطع تحصیلی: فارسی/ انگلیسی
   سال تحصیلی:
   متن چکیده فارسی:
   متن چکیده انگلیسی:
   تعداد صفحات:
   زبان پایان نامه:
   صفحات پیوست : دارد □ ندارد □
   منابع فارسی: دارد □ ندارد □
   منابع لاتین: دارد □ ندارد □
   تصویر: دارد □ ندارد □
   مقاله: دارد □ ندارد □
 2. یک فایل pdf" چکیده فارسی" به نام "ABF" (الزامی)
 3. یک فایل pdf" چکیده انگلیسی" به نام "ABL" (الزامی)
 4. یک فایل pdf" متن اصلی از ابتدای فصل اول تا آخر" به نام TF (الزامی)
 5. یک فایل pdf" صفحه عنوان فارسی و انگلیسی" به نام TI (الزامی)
 6. یک فایل pdf" فهرست مندرجات، فهرست جداول و نمودار و..." به نام TOC (الزامی)
 7. یک فایل pdf" منابع فارسی و انگلیسی" به نام RF (الزامی)
 8. یک فایل pdf" مقاله فارسی" به نام ALF (اختیاری)
 9. یک فایل pdf" مقاله انگلیسی" به نام ALL (اختیاری)
 10. یک فایل word تمام صفحات پایان نامه دقیقاً با همان ترتیب که در فرمت چاپی آمده است.
 11. یک فایل pdf تمام صفحات پایان نامه دقیقاً با همان ترتیب که در فرمت چاپی آمده است.

تذکر مهم:

*ضروری است کلیه فایل های pdf توسط نرم افزار Acrobat Adobe از فایل word پایان نامه تهیه شده باشد.
** تهیه فایل pdf منحصراً از مسیر زیر انجام شود: Adobe Acrobat—Create pdf – Browse – Select File -- OK 

 • فایل فشرده نباشد
 • رمزگزاری نشود
 • نویسنده مسئول تهیه و تنظیم و نگارش متن می باشد. فایل PDF دقیقا به همان شکلی که نویسنده تهیه کرده است، نمایش داده خواهد شد.
Template settings