سرکار خانم دخیلی
مسئول واحد نقلیه
شماره تماس داخلی: ۲۴۹

شرح وظایف مسئول نقلیه:
  1. هماهنگی جهت استفاده واحدها از خودرو جهت ماموریت‌های اداری در طول روز
  2. بررسی و ارائه گردش کارکرد رانندگان به مسئول امور اداری
  3. برنامه ریزی نحوه تردد خودروهای دانشکده در ایام تعطیل
  4. نظارت بر ورود، خروج و نحوه برخورد رانندگان با کارکنان
Template settings