وابستگی سازمانی (affiliation) دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.

School of  health management and information sciences, Iran university of medical sciences, Tehran, Iran.

تقدیر و تشکر
۱- مقاله فارسی
۱-۱- پایان نامه:
این مقاله حاصل (بخشی از) پایان نامه تحت عنوان ......................................................در مقطع (کارشناسی/کارشناسی ارشد /دکتری پزشکی/ دکتری تخصصی .......) با کد :

(کد طرح-کد دانشکده (37)-شماره رنک-سال ثبت در پژوهشیار _IUMS/SHMIS )می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اجرا شده است.
۱-۲- طرح:
این مقاله حاصل (بخشی از) طرح تحقیقاتی تحت عنوان................... مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با کد.......... می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اجرا شده است.
 
۲- مقاله لاتین
2-1-Acknowledgment in Thesis or dissertation:  
برای پایان نامه ها، بسته به مقطع پایان نامه و اینکه آیا  قرارداد پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه دارند یا صرفا به عنوان پایان نامه در دانشکده مربوطه اجرا شده اند، از فرمت مشابه زیر استفاده شود
 
This study was part of a PhD./M.S./M.D. (etc.) thesis or dissertation supported by Iran University of Medical Sciences (grant No: ………).
 
2-2- Research Project:      
This study (was/has been) funded and supported by Iran university of medical sciences (IUMS); Grant No. _.
Template settings