واحد انفورماتیک و شبکه

جناب آقای محمدامین رحمتی: مسئول واحد
داخلی 283

جناب آقای احمد توسلی: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای علیرضا نقی لو: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای مسعود جباری: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای سامان محمدپور: ناظر

داخلی 193

 

جناب آقای عبداللهی: متصدی مرکز رایانه غدیر

داخلی 218

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings