واحد انفورماتیک و شبکه

جناب آقای محمدامین رحمتی: مسئول واحد
داخلی 283
Mohammad Amin Rahmati

جناب آقای احمد توسلی: کارشناس
داخلی 283
Ahmad Tavasli


جناب آقای علیرضا نقی‌لو: کارشناس
داخلی 283Alireza Naghiloo


جناب آقای مسعود جباری: کارشناس
داخلی 283
Mohammad Masoud Jabbari

Template settings