واحد انفورماتیک و شبکه

جناب آقای محمدامین رحمتی: مسئول واحد
داخلی 283

جناب آقای احمد توسلی: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای علیرضا نقی لو: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای مسعود جباری: کارشناس
داخلی 283

جناب آقای سامان محمدپور: ناظر

داخلی 192

 

جناب آقای عبداللهی: متصدی مرکز رایانه غدیر

داخلی 268

 

Template settings