----

شرح وظایف کارشناس بین الملل:

 • هماهنگی امور اداریو نجام مکاتبات بین الملل و پیگیری آنها
 • انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی از قبیل:
  • دریافت واحد های درسی هر ترم
  • هماهنگی با اساتید ترم
  • پیگیری قرارداد های حق التدری اساتید
 • بازبینی سایت انگلیسی و عربی معاونت بین الملل و به روزرسانی سایت
 • ارتباط با روابط عمومی دانشکده در خصوص بارگذاری خبر در سایت بین الملل دانشکده
 • مسئول اعتباربخشی معاونت بین الملل
 • انجام سایر امور محوله توسط معاون بین الملل دانشکده
Template settings