جناب آقای صالح
مسئول کارپردازی
شماره تماس: 241

شرح وظایف:

  • خرید موارد مورد نیاز دانشکده
  • تهیه سند از مخارج انجام شده
  • هماهنگی با امور مالی و انبار دانشکده جهت تامین نیازهای دانشکده
  • ورود اطلاعات به سامانه روزآمد
  • نرخ گذاری اقلام خریداری شده که به انبار دانشکده وارد و رسید شده است
  • استعلام پیش فاکتورهایی که نیاز به استعلام خرید دارد
  • هماهنگی با رییس امور اداری جهت امور مربوط به تعمیرات، خرید و جلسات برگزار شده در دانشکده
Template settings