کمیته آموزش مجازی

جناب آقای دکتر علی بهمنش
مسئول کمیته

راه ارتباطی: ---

اهداف و کارکردها:

  • ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشکده به شیوه ترکیبی Blendedدر قالب تک درس مطابق مقررات دانشگاه
  • تولید محتوا جهت جلسات مجازی
  • ضبط برنامه های آموزش مجازی در استودیو
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت پودمانی مجازی پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با استفاده از امکانات موجود
  • جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشکده و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی
  • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های ترکیبی و مجازی
  • ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی در قالب مجازی
  • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش ترکیبی و دوره های مجازی
  • اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره های مجازی
  • برقراری تله کنفرانس های مجازی
Template settings