کمیته آموزش پاسخگو

جناب آقای دکتر محسن دولتی
مسئول کمیته
راه ارتباطی: dowlati.m@iums.ac.ir

اهداف و کارکردها:

  • بازنگری استراتژی های آموزشی و دور شدن از مرزهای آموزش سنتی
  • باز نگری و تدوین برنامه های درسی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه
  • تدوین و بازنگری طرح دوره و طرح دروس با توجه به نیاز سنجی های انجام شده.
  • ارتقا برنامه توانمند سازی اعضای هیات علمی در خصوص آموزش پاسخگو
  • افزایش ارتقاپژوهش های کاربردی بر اساس نیازهای جامعه وارتقاء سلامت
  • پژوهش و تالیف در ارتباط با آموزش پزشکی پاسخگو
  • آموزش های مرتبط با نیازهای جامعه
  • توانمندسازی دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه
  • توانمندسازی نیروی انسانی موجود در جهت تامین سلامت جامعه
Template settings