کمیته اخلاق

سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
مسئول کمیته

راه ارتباطی: bagherzadeh.r@iums.ac.ir

اهداف و کارکرد ها:

  • برگزاری کارگاه های آشنائی اعضای هیات علمی با اخلاق در آموزش
  • برگزاری کارگاه های آشنائی اعضای هیات علمی با اخلاق در پژوهش
  • برگزاری نشست ها و جلسات اعضای کمیته اخلاق در دانشکده مدیریت
  • شرکت مسئول کمیته در جلسات کمیته اخلاق EDC دانشگاه
  • آمادگی برای پذیرش و همکاری در طرح های پژوهشی و آموزشی مرتبط با اخلاق

فعالیت های انجام شده:

  • دو کارگاه اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشارات با امتیاز فرهنگی برای اعضای هیئت علمی در شش ماه اول سال ۹۹ برگزار شده است.
  • ۵ جلسه با حضور اعضای کمیته ی اخلاق در سال ۹۵ برگزار شده است.
  • ۵ جلسه با حضور اعضای کمیته ی اخلاق در سال ۹۶ برگزار شده است.
  • ۴ کارگاه اخلاق در سال ۹۶ برگزار شده است.

دانلود معرفی اعضای کمیته اخلاق
دانلود  تبیین ضرورت کارگاه اخلاق
دانلود صورتجلسه اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانلود فرمت پروپوزال طرح در کمیته اخلاق
اطلاعیه برگزاری مباحث کارگاه اخلاق

Template settings