کمیته برنامه ریزی آموزشی
سرکار خانم دکتر شادی اسدزندی
مسئول کمیته
راه ارتباطی: asadzandi.sh@iums.ac.ir

 اهداف و کارکردها

 • همکاری و هدایت در بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازهای دانشکده مدیریت
 • حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید
 • همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروه ها
 • همکاری و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
 • اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضاء هیات علمی
 • همکاری با گروه های آموزشی جهت تهیه و ارائه برنامه های آموزشی انتخابی مورد نیاز و علاقه دانشجو
 • تعیین استراتژی مناسب برای ادغام برنامه های مشابه و دروس مرتبط
 • بررسی امکان بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی دانشکده
 • ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش های نوین یاد دهی و یادگیری ، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
 • انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان
 • مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
Template settings