کمیته دانش پژوهی

جناب آقای دکتر برزگر
مسئول کمیته

راه ارتباطی: barzegar_moh@yahoo.com

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی:

  • همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرحهای توسعه‌ای
  • فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی، آموزشی و پژوهش در آموزش
  • همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری
Template settings