کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

  • رئیس دانشکده یا معاون آموزشی دانشکده
  • دبیر کمیته
  • نماینده مالی دانشکده
  • نماینده حقوقی
  • نماینده حراست
  • یکی از اعضای هیات علمی دانشکده به پیشنهاد رئیس دانشکده

 

Template settings