اعضای کمیته مشورتی دانشجویی

سمت

نام و نام خانوادگی

مسئول کمیته

جناب آقای دکتر برزگر

عضو فعال کمیته

سرکار خانم مژگان زارعی

عضو کمیته

سرکار خانم فائزه رحمتی

عضو کمیته

جناب آقای علی حیدری


شرح فعالیتها:

  • فعال سازی مجدد کمیته مشورتی در آبان ماه 1401
  • صحبت با دانشجویان فعال در این زمینه و بکارگیری آنها در فعالیتها
  • برگزاری مدرسه علم سنجی برای دانشجویان گروه کتابداری با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی
  • همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در برگزاری کارگاه
  • برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب توسط دانشجویان دکتری
  • برگزاری کارگاههای توانمندسازی برای دانشجویان دکتری توسط دفتر توسعه آموزش
  • ارائه برنامه پیشنهادی کمیته مشورتی به مرکز مطالعات دانشگاه
  • همکاری دانشجویان با کمیته مجازی در تهیه محتواهای آموزشی
Template settings