کمیته پژوهش در آموزش

سرکار خانم دکتر رزمگیر
مسئول کمیته

راه ارتباطی: razmgir.m@iums.ac.ir

اهداف کمیته:

  • توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
  • از طریق  برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
  • حمایت از طرح های مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی
  • جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش
  • تشویق و حمایت اساتید در ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی
  • تشویق و حمایت اساتید در ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی ایجاد ساز و کار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیات علمی متقاضی برای انجام فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی

 

Template settings