دکتر فرحناز صدوقی
Dr. Farahnaz Sadoughi

 H- Index
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
Scopus, Google Scholar, Researcher ID, Orcid

دکتر مریم احمدی
Dr. Maryam Ahmadi

 H- Index
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
Scopus, Google Scholar, Researcher ID, Orcid

دکتر هاله آیت اللهی
Dr. Haleh Ayatollahi
 
 H- Index
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر مصطفی لنگری زاده
Dr. Mostafa Langarizadeh
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب