دکتر محمدرضا ملکی
Dr. MohammadrezaMaleki

 

پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر سودابه وطن خواه
Dr. SoudabehVatankhah

 

پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر حمید رواقی
Dr. HamidRavaghi

 

 H- Index
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
ScopusGoogle Scholar, Researcher ID, Orcid

دکتر پوران رئیسی
Dr. PouranRaesi

 

پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر مهدی جعفری
Dr, MehdiJafari
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

 


دکتر آیدین آرین خصال
Dr. AidinAryankhesal

 

پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

 

دکتر پروین ابراهیمی
Dr, ParvinEbrahimi
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
ScopusGoogle Scholar, Researcher ID, Orcid
 
 
دکتر عسگر آقایی هشجین
Dr. Asgar Aghaei Hashjin
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
 

دکتر ایروان مسعودی اصل
Dr. Iravan Masoudi Asl
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر احمد احمدی تیمور لوئی
Dr. Ahmad Ahmadi Teymour Louy
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر حمید پوراصغری
Dr. Hamid  Pourasghari
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
Dr. Hassan Abolghasem Gorji
 
پروفایل علمی:
Scientific Profiles:
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings