زبان انگلیسی

زبان انگلیسی
<<گروه زبان انگلیسی>>
تاریخچه
در سال ۱۳۶۸ گروه زبان انگلیسی ،که در سال های قبل در دانشکده پزشکی قرار داشت ، در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  راه‌اندازی و چارت تشکیلاتی آن مصوب شد. اولین مدیر گروه زبان انگلیسی  مرحومه سرکار خانم فیض بود. گروه زبان انگلیسی از بدو تاسیس موظف به سرویس به کلیه رشته ها و مقاطع در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. اعضای گروه علاوه بر بعهده داشتن تدریس دروس زبان در دانشگاه همواره در برگزاری کارگاه ها، دوره های، و همکاری با دفتر توسعه و مطالعات دانشکده و مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه تعامل خوبی داشته است.
اعضای گروه زبان در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی زبان انگلیسی در وزارت بهداشت، کمیته امتحانات جامع علوم پایه پزشکی عضویت داشته و با دانشگاه علوم پزشکی مجازی که رسالت آموزش در سطح کشور را دارد همکاری نزدیکی داشته.
رسالت گروه زبان انگلیسی
برنامه ریزی ، برگزاری و ارزشیابی دروس زبان در کلیه مقاطع و رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران
دورنمای گروه زبان انگلیسی
تبدیل به قطب زبان انگلیسی علمی در بین دانشگاه های علوم پزشکی  تیپ یک کشور
ارزش‌های گروه زبان انگلیسی
ارتقا مهارت های زبان انگلیسی علمی دانشجویان به منظور تبادل تجربیات علمی از طریق زبان مشترک بین المللی
محل استقرار گروه:
گروه زبان انگلیسی در نیم طبقه دوم دانشکده مستقر می‌باشد.
 

سرکار خانم دکتر دهناد: مدیر گروه
شماره تماس داخلی: 168

سرکار خانم عابد: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 187
شماره تماس: 88197261

اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

  • دکتر نسرین صیفوری
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
 nasrinsayfouri@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه زبان انگلیسی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر افسانه دهناد
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
afsanehdehnad@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه زبان انگلیسی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر رفعت باقرزاده
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۴
نشانی صندوق پست الکترونیک:
bagherzadeh.r@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت بین الملل)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر هادی حمیدی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
Hamidi.tefl@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه زبان انگلیسی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر سید جعفر احسان زاده
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
sehsa0022@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه زبان انگلیسی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر محمد برزگر
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۳
نشانی صندوق پست الکترونیک:
barzegar_moh@yahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه زبان انگلیسی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings