مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
خانم دکتر اکرم اکبری
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد سلامت
 
 

کمیته ارتباط با صنعت
کمیته ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با شش عضو از گروه های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سلامت در بلایا و فوریت ها، مدیریت اطلاعات سلامت، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و زبان انگلیسی تحت سرپرستی معاون پژوهشی دانشکده تشکیل شده است.  اعضای این کمیته با همکاری و همفکری اعضای هیت علمی دانشکده، طرح هایی که پتانسیل تولید اولیه و در نهایت تولید انبوه را داشته باشند شناسایی، معرفی و در مسیر دانش بنیان شدن، آن را بررسی و حمایت می نمایند. این کمیته با نظر معاونت پژوهشی دانشکده پس از اعلام فراخوان طرح های محصول محور اعضای هیات علمی علاقمند، طرح های قابل بررسی را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال و اعضای هیئت علمی مربوطه و در صورت لزوم جهت دفاع از طرح های صنعتی خود به این دفتر دعوت خواهند شد. یکی از مهمترین نیازمندی های اعضای محترم هیئت علمی کسب اطلاع کافی از نحوه ثبت شرکت تا دانش بنیان نمودن محصول و ورود به بازار رقابت می باشد که این نیازمندی ها توسط این کمیته اولویت بندی و مراتب به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اطلاع داده می شود.

زمینه های کاری
از جمله زمینه های کاری دفتر ارتباط با صنعت،  می توان به موارد زیر اشاره کرد:


1-طراحی و بهبود فرایند های سازمانی
2-انجام طرح های ارزیابی فناوری سلامت
3-انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی
4-انجام پژوهش های مختلف متناسب با نیاز ذینفعان

5-انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی و تحلیل های هزینه-اثربخشی

 

سامانه های ارتباط با صنعت

 

فرم و فرآیندها
 

فرم ها

 
 فرآیندها
 
 
Template settings