کمیته  ارزشیابی و آزمون

 

جناب آقای دکتر عزیز رضاپور
رییس کمیته
راه ارتباطی: 
rezapour.a@iums.ac.ir

سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
عضو کمیته
راه ارتباطی: 
Moslehi.sh@iums.ac.ir

جناب آقای دکتر عباس شیخ طاهری
عضو کمیته
راه ارتباطی: abbas.taheri@gmail.com

جناب آقای دکتر سید حسام سیدین
عضو کمیته
راه ارتباطی: h.seyedin@iums.ac.ir

جناب آقای دکتر سیروس پناهی
عضو کمیته
راه ارتباطی: siruspanahi@gmail.com

سرکار خانم دکتر سودابه وطن‌خواه
عضو کمیته
راه ارتباطی: 
s-vatankhah@iums.ac.ir

جناب آقای دکتر افسانه دهناد
عضو کمیته
راه ارتباطی: afsanehdehnad@gmail.com

 اهداف و کارکردها

  • همکاری در ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت بر اساس سیاست های دانشگاه
  • استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از    EDC و ثبت نتایج در پرونده اساتید.
  • بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیات علمی از نظر ارزشیابی
  • همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
  • همکاری با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن‌ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی
  • ارائه گزارش وضعیت آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC
  • بازنگری فرمهای ارزشیابی جامع اساتید با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی و ارسال به EDC
  • ترغیب دانشجویان جدید الورود جهت مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید و آموزش نحوه صحیح ارزشیابی به آن‌ها
  • پایش و ارزیابی فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • طراحی برنامه مدون استاندارد سازی و ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود ﺷیوهﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ارزﺷیاﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان
دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۱
دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی استاتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۲

Template settings