کمیته  ارزشیابی و آزمون

جناب آقای دکتر حمیدی
مسئول کمیته
راه ارتباطی: hamidi.h@iums.ac.ir

 اهداف و کارکردها

 • همکاری در ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت بر اساس سیاست های دانشگاه
 • استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از    EDC و ثبت نتایج در پرونده اساتید.
 • بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیات علمی از نظر ارزشیابی
 • همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
 • همکاری با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن‌ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی
 • ارائه گزارش وضعیت آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC
 • بازنگری فرمهای ارزشیابی جامع اساتید با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی و ارسال به EDC
 • ترغیب دانشجویان جدید الورود جهت مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید و آموزش نحوه صحیح ارزشیابی به آن‌ها
 • پایش و ارزیابی فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • طراحی برنامه مدون استاندارد سازی و ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود ﺷیوهﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ارزﺷیاﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان
دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۱
دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی استاتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۲

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings