مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت

<<مدیریت اطلاعات سلامت>>

امروزه جمع آوری اطلاعات و پایش آنها نقشی اساسی در تصمیمات مهم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می‌کند.از این جهت گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.

سرکار خانم دکتر احمدی: مدیر گروه
شماره تماس داخلی: 195

سرکار خانم قویدست: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 186
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱
دریافت شرح وظایف خانم قویدست

اعضای هیئت علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت

  • دکتر مریم احمدی
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۹۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
ahmadi.m@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر فرحناز صدوقی
رتبه علمی: استاد
شماره تماس:  ۰۲۱۸۸۷۸۰۷۳۶

نشانی صندوق پست الکترونیک:
sadoughi.f@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت پژوهشی دانشکده)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر مصطفی لنگری زاده
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۰
نشانی صندوق پست الکترونیک:
langarizadeh.m@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)
 دریافت برنامه هفتگی دکتر لنگری‌زاده
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر هاله آیت اللهی
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۹۴
نشانی صندوق پست الکترونیک:
Ayatollahi.h@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 دریافت CV دکتر آیت اللهی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر عباس شیخ طاهری
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abbas.taheri@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر سمیه نصیری
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۷
نشانی صندوق پست الکترونیک:
nasiri.so200@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings