کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دفتر توسعه آموزش در جهت تعالی نام خود هر ساله به برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب جهت متقاضیان و علاقه مندان در هر موضوع برگزار می نماید. در ادامه برنامه کارگاههای برنامه ریزی شده برای سال ۱۳۹۸ و فهرست برخی از کارگاه ها و ژورنال کلاب های دانشکده مدیریت در سال های گذشته را ملاحظه می نمایید.

دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1402
دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1401

دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1400

دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1399
دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1398
دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1397
دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1396
دریافت فهرست کارگاه‌های سال 1395
دریافت فهرست کارگاه‌ها از سال 1392 تا سال 1394
دریافت فهرست کارگاه‌ها از سال 1390 تا سال 1391

Template settings