کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

سرکار خانم دکتر شعربافچی‌زاده
مسئول کمیته
راه ارتباطی: nshaarbafchi@gmail.com

اهداف کمیته:

 • رشد و تقویت توانمندی‌های اعضاء هیات علمی، ترغیب به انجام پژوهش در آموزش، ارتقاء سطح پژوهش‌های آموزشی، آموزش و تدریس موثر
 • آشنا و توانمند نمودن اعضای هیات علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدرن آموزشی
 • اطلاع رسانی مناسب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، سمینارها، فعالیتهای مصوب و اولویت های دانش پژوهشی آموزشی
 • ترغیب اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
 • تغییر نقش اعضای هیات علمی به تسهیل کننده آموزش  ودر سطحی متعالی تر به عنوان یک الگوی ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه های حرفه ای تر
 • هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه توسعه آموزش

شرح وظایف کمیته:

 • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه
 • نیاز سنجی کارگاه‌های مربوط به حوزه پژوهش درآموزش و دانش پژوهی آموزشی و تعیین اولویت‌های مربوطه
 • ترغیب و ارائه مشاوره به اساتید برای تدوین بخشی از تدریس خود به صورت آموزش الکترونیکی
 • اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

فعالیت های انجام شده در کمیته

Template settings