سرفصل‌های ارائه شده مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد. جهت دسترسی به سرفصل‌های جدید می‌توانید با مراجعه به گروه‌های آموزشی سرفصل سال جاری را دریافت نمایید. دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای تسهیل امور دانشجویان طرح درس اعضای هیئت علمی دانشکده بصورت جداگانه برای هر ترم در اختیار آنان قرار می‌دهد. (به منظور دریافت هر یک از طرح درس‌ها روی آن کلیک نمایید)

 

طرح درس‌های سال تحصیلی 1403-1402

گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ترم اول 1403-1402 گروه مدیریت اطلاعات سلامت، ترم اول 1403-1402 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ترم اول 1403-1402
گروه زبان انگلیسی، ترم اول 1403-1402   گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ترم دوم 1403-1402

طرح درس‌های سال تحصیلی 1402-1401

گروه سلامت در بلایا و فوریت ها ترم دوم 1402-1401 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم دوم 1402-1401 گروه زبان انگلیسی ترم دوم 1402-1401
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ترم دوم 1402-1401 گروه مدیریت اطلاعات سلامت ترم دوم 1402-1401 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها ترم اول 1402-1401
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم اول 1402-1401 گروه زبان انگلیسی ترم اول 1402-1401 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ترم اول 1402-1401
  گروه مدیریت اطلاعات سلامت ترم اول 1402-1401  

طرح درس‌های سال تحصیلی 1401-1400

گروه مدیریت اطلاعات سلامت ترم اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه سلامت در بلایا و فوریتها ترم اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه زبان انگلیسی ترم اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم اول۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱  

طرح درس‌های سال تحصیلی 1400-1399

گروه مدیریت اطلاعات سلامت ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گروه سلامت در بلایا و فوریتها ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گروه اقتصاد سلامت ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰
گروه زبان انگلیسی ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گروه زبان انگلیسی ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (دوره کارشناسی)
  رشته آینده پژوهی سلامت  

طرح درس‌های سال‌های گذشته

ترم اول ۹۸ -۹۷ اساتید ترم دوم ۹۷ -۹۶ اساتید ترم اول ۹۷-۹۶  اساتید
دسته بندی ترم دوم ۹۴-۹۳ دسته بندی ترم اول ۹۴-۹۳ ترم بندی دوم ۹۵-۹۴
دسته بندی ترم اول ۹۵-۹۴ دسته بندی ترم دوم ۹۵-۹۶ دسته بندی ترم اول ۹۶-۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings